Pravidla soutěže

PRAVIDLA SOUTĚŽE SESTRA ROKU 2019

I. Kategorie soutěže

Soutěž je určena všeobecným sestrám, porodním asistentkám, praktickým sestrám a dalším nelékařským zdravotnickým pracovníkům (NLZP), kterým se jejich profese stala spíše posláním než pouhým zaměstnáním.
Titul Sestra roku je udělován ve dvou kategoriích:

• Sestra v přímé ošetřovatelské péči

Do této kategorie je možné nominovat NLZP, vykonávající ošetřovatelskou praxi ve všech typech zdravotnických zařízení nemocniční a ambulantní sféry a všech formách domácí a sociální péče.

• Sestra v managementu a vzdělávání

Do této kategorie je možné nominovat NLZP, jejichž přínos rozvoji ošetřovatelské péče v ČR spočívá především v intenzivní vzdělávací, manažerské či vědecko-výzkumné činnosti.
Redakce časopisu Zdravotnictví a medicína uděluje mimořádnou cenu:

• Čestné ocenění za celoživotní dílo v ošetřovatelství

Držitele této ceny vybírá redakce ze všech došlých přihlášek s cílem ocenit její/jeho celoživotní práci, jež představuje významný kvalitativní přínos rozvoji oboru ošetřovatelství.
Ocenění, pro které hlasuje široká veřejnost:

• Sestra mého srdce

Vítěze této kategorie lze vybírat z finalistů obou kategorií a sestry oceněné za celoživotní dílo v ošetřovatelství, a to prostřednictvím webových stránek www.sestraroku.cz, které budou pro hlasování spuštěny 1. března 2020. Každý hlasující může udělit hlas pouze jednomu finalistovi; v případě pochybností se počítá pouze první hlas. Vítězem hlasování se stane ten finalista, který v celkovém součtu získá největší počet hlasů. Úplné znění pravidel soutěže je k dispozici na https://sestraroku.zdravi.euro.cz/pravidla-souteze/. V případě dotazů pište na adresu: klimentova@mf.cz.

II. Průběh soutěže

Navrhovatel nominuje soutěžícího zasláním přihlášky společně s písemným odůvodněním nominace a profesním životopisem navrhované/ho. Přihláška musí být úplně a pravdivě vyplněna včetně výběru kategorie, do které je soutěžící nominován, a musí být opatřena souhlasem soutěžícího s jeho nominací do soutěže. Formulář přihlášky je možné získat ve vybraných tištěných titulech vydavatelství Mladá fronta a. s. nebo na webových stránkách www.sestraroku.cz. Přihlášku lze podle potřeby doplnit o přílohu s přehledem publikační a přednáškové činnosti či zahraničních stáží. Písemné odůvodnění nominace je samostatnou a nedílnou součástí přihlášky a jeho rozsah by neměl přesahovat jednu normostranu (tj. cca 1800 znaků). V záhlaví dopisu musí být uvedeno celé jméno soutěžícího včetně ročníku narození. Navrhovatel zašle kompletně vyplněnou přihlášku spolu s písemným odůvodněním nominace jedním z následujících způsobů:

• e-mailem na adresu: sestraroku@mf.cz
• vyplněním přihlášky na www.sestraroku.cz
• v obálce označené heslem „Sestra roku 2019“ na adresu redakce časopisu Zdravotnictví a medicína, Mezi Vodami 1952/9, 143 00 Praha 4.

Pro „Sestru roku 2019“ jsou akceptovány přihlášky doručené nejpozději 30. ledna 2020. Soutěž probíhá ve dvou kolech. V prvním kole, zahájeném dnem uzávěrky soutěže, vybere první nezávislá odborná porota pro každou kategorii tři finalisty. První odborná porota je složená ze sester, zástupců profesních organizací, finalistů uplynulých ročníků soutěže Sestra roku a nejaktivnějších autorů sesterské části časopisu Zdravotnictví a medicína, v celkovém lichém počtu minimálně pěti členů včetně předsedy poroty, kterého jmenuje vyhlašovatel soutěže. Porota je sestavena nejpozději do data uzávěrky přihlášek. Tyto nominace jsou předloženy předsedovi poroty, který vyhodnotí výsledky a v případě nerozhodných výsledků určí pro každou z kategorií tři finalisty. Tento výběr musí být uzavřen nejpozději do 31. srpna 2020. Druhé kolo soutěže proběhne v rámci slavnostního galavečera 30. září 2020 v Praze. V tomto závěrečném kole druhá odborná nezávislá porota, složená z významných osobností lékařství, ošetřovatelství, politického a společenského života, zástupců partnerů soutěže a výherců uplynulých ročníků soutěže Sestra roku, vybere vítěze obou kategorií. Druhá odborná porota má lichý počet, minimálně sedm členů včetně předsedy. Předsedu druhé odborné poroty jmenuje vyhlašovatel soutěže. Hodnocení druhé odborné poroty probíhá během slavnostního galavečera, kdy se jednotliví členové rozhodují na základě informací z přihlášek a písemných odůvodnění nominací doplněných videoportréty finalistů, které jsou během večera prezentovány. Moderátor vyhlásí vítěze jednotlivých kategorií včetně Čestného ocenění za celoživotní dílo v ošetřovatelství udělené redakcí odborného časopisu Zdravotnictví a medicína a cenu Sestra mého srdce udělenou veřejností prostřednictvím hlasování na webových stránkách.

III. Podmínky účasti v soutěži

Na ocenění Sestra roku může být nominován soutěžící, který splňuje tyto podmínky: Soutěžící by měl být do soutěže přihlášen třetí osobou, tzv. navrhovatelem. Rozhodne-li se pro účast v soutěži sám, je povinen přihlášku doplnit písemnou referencí (ekvivalentem písemného odůvodnění). Nominovaný soutěžící musí mít praxi ve zdravotnictví minimálně 5 let. Pro možnost získání mimořádného Čestného ocenění za celoživotní dílo v ošetřovatelství musí být délka praxe soutěžícího minimálně 35 let. Uvedená praxe musí být vykonávána pro zařízení, instituci, organizaci nebo jiný subjekt registrovaný v České republice.

Soutěžící nominovaný na ocenění Sestra roku musí splňovat hlavní kritérium soutěže, kterým je nadstandardní přístup při zvládání náročných situací, vykonání výjimečného činu v každodenní ošetřovatelské praxi nebo intenzivní činnost směřující ke zkvalitňování vzdělávacího systému apod. Vítěz určité kategorie nemůže být již do dané kategorie v dalších ročnících nominován, může být však nominován do kategorie jiné, pokud bude splňovat ostatní podmínky soutěže. Finalista soutěže může být nominován do jakékoli kategorie i v následujících ročnících. Pro možnost získání ocenění v jedné ze dvou kategorií soutěže je vyžadována osobní účast finalisty na finálovém galavečeru, při kterém probíhá druhé a závěrečné kolo soutěže. V případě neúčasti finalisty bude porota vybírat z přítomných minimálně dvou finalistů dané kategorie. Finalista soutěže umožní organizátorovi soutěže natočení videoportrétu, při kterém je potřebná jeho spolupráce. Videoportrét finalisty je krátký videozáznam představující profesní život soutěžícího. Soutěžící nominovaný do soutěže Sestra roku musí být bezúhonný a musí souhlasit, že jeho jméno i příběh budou publikovány v tisku a v rámci propagační kampaně soutěže pořádané organizátorem soutěže.

IV. Benefity a ocenění

Vítězové a finalisté soutěže během slavnostního večera převezmou i ceny a věcné dary.

V. Doplňující informace

Soutěžící i navrhovatel berou na vědomí, že s nimi mohou být pořizovány fotografické snímky, videozáznamy a rozhovory v rámci dokumentace akce, které mohou být přiměřeně využity organizátorem soutěže pro účely prezentace této akce a reklamu spojenou s touto akcí a dalšími ročníky této akce, a s pořizováním takových záznamů souhlasí. Odesláním přihlášky do soutěže Sestra roku udělují soutěžící i navrhovatel v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů společností Mladá fronta a. s., jakožto správcem a zpracovatelem, za účelem zařazení do databáze správce a dalšího marketingového zpracování, tj. nabízení výrobků a služeb, a za účelem obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004 Sb., a to po dobu deseti let od udělení souhlasu. Soutěžící i navrhovatel berou na vědomí, že mají právo přístupu k osobním údajům a další práva podle zákona č. 101/2000 Sb. Souhlas se zpracováním osobních údajů uděluje soutěžící i navrhovatel dobrovolně a mohou jej kdykoli bezplatně na adrese správce odvolat. Správcem dat je organizátor soutěže, vydavatelství Mladá fronta a. s. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo zkrátit, přerušit nebo zrušit soutěž či změnit její pravidla. Vyplněním a odesláním přihlášky do soutěže se navrhovatel a soutěžící zavazují dodržovat bez výhrad pravidla soutěže. Podrobné informace o zpracování osobních údajů organizátorem soutěže jsou zveřejněny na https://www.mf.cz/zprava/66-informace-o-zpracovani-osobnich-udaju/. Soutěžící i navrhovatel přihláškou do soutěže potvrzuje, že se s těmito informacemi seznámil.

 

Pravidla soutěže v kategorii „Zdravotnická škola roku“

I. Preambule

Soutěž je určena středním zdravotnickým školám.
Soutěž vzniká jako zvláštní kategorie ocenění při tradiční soutěži Sestra roku a navazuje tak na každoroční oceňování nelékařských pracovníků ve zdravotnictví. Oceňování probíhá jednou ročně.

Účelem soutěže je pozitivní propagace budoucího vzdělávání středního zdravotnického personálu napříč společností. Mladá fronta a. s. využije všech informačních kanálů k obecné pozitivní propagaci středních zdravotnických škol před začátkem soutěže, během ní i po skončení soutěže.
Prostřednictvím soutěže dochází k medializaci vzdělávání nelékařských pracovníků ve zdravotnictví a oboru ošetřovatelství.

II. Hodnoticí kritéria soutěže

Titul Nejlepší zdravotnická škola roku je udělován na základě následujících kritérií:

• počet bodů získaných v anonymním hlasování členů Asociační rady Asociace zdravotnických škol České republiky (dále jen „Asociační rada“)
• úroveň webových stránek posuzované zdravotnické školy (kvalita obsahu, informační hodnota, přehlednost webu, uživatelská přívětivost)
• technická vyspělost zdravotnické školy (kvalita technického vybavení, využití informačních a komunikačních technologií ve výuce, dostupnost internetového připojení)
• práce se sociálními sítěmi (kvalita obsahu, míra aktivity, vnitřní a vnější komunikace)
• nabídka stáží pro studenty a výuka cizích jazyků na posuzované zdravotnické škole
• úroveň a dostupnost školního zpravodaje posuzované zdravotnické školy (tištěná či elektronická verze)
• účast v projektech partnerství škol (vnitrostátních i mezinárodních)
• hodnocení České školní inspekce dle registru inspekčních zpráv, který je dostupný na adrese http://www.csicr.cz/cz/Dokumenty/Inspekcni-zpravy

Držitele této ceny vybírá ze všech došlých přihlášek a nominací na základě hodnocení uvedených kritérií redakce titulu Zdravotnictví a medicína Mladé fonty a. s. ve spolupráci s divizí Online Mladé fronty a. s. s cílem ocenit kvalitu zdravotnických škol, jež představují významný přínos rozvoji oboru ošetřovatelství.

III. Průběh soutěže

Do soutěže je možné se přihlásit dvěma způsoby:

– Mladá fronta a. s. vyzve všechny členy Asociační rady k navržení pěti kandidátů za každého člena. Navrhovatel nominuje soutěžící školu zasláním celého názvu nominované soutěžící školy a kontaktních údajů osoby oprávněné za nominovanou školu jednat na e-mailovou adresu nejzdravka@mf.cz.

– Soutěžící škola se může do soutěže přihlásit zasláním žádosti o zařazení do soutěže na e-mailovou adresu nejzdravka@mf.cz. Žádost musí obsahovat celý název soutěžící školy.

Pro účast v soutěži jsou akceptovány přihlášky doručené nejpozději do 30. 1. 2020.

Přihlášení a nominovaní soutěžící jsou po uzávěrce soutěže e-mailem obesláni žádostí o vyplnění elektronického registračního formuláře umístěného na webových stránkách soutěže. Přímý odkaz na elektronický registrační formulář je součástí žádosti. V případě potřeby doplnění organizátor soutěže kontaktuje soutěžící školu osobně či telefonicky na kontaktech poskytnutých při vyplnění elektronického registračního formuláře.

První nezávislá odborná porota tvořená všemi členy Asociační rady na základě informací z elektronických registračních formulářů anonymně uděluje hlasy. Hlasy musí být uděleny nejpozději do 14. 2. 2020. Hlasy udělené po tomto termínu nebudou do výsledků započítány.

Na základě vybraných dat a výsledků hlasování vybere 14. února 2020 druhá odborná nezávislá porota složená z členů redakce titulu Zdravotnictví a medicína Mladé fonty a. s. a zástupců divize Online Mladé fronty a. s. výherce soutěže – držitele titulu Nejlepší zdravotnická škola roku 2019.

Vyhlášení výsledků soutěže proběhne v rámci slavnostního galavečera Sestra roku 2019 30. září 2020 v Praze. Vítěze soutěže – držitele titulu Nejlepší zdravotnická škola roku 2019 – vyhlásí moderátor galavečera.

IV. Podmínky účasti v soutěži

Na ocenění může být nominována střední zdravotnická škola, která splňuje tyto podmínky:

• Soutěžící škola musí být registrována v České republice.
• Pro možnost získání ocenění je vyžadována osobní účast zástupce školy na finálovém galavečeru, při kterém probíhá vyhlášení výsledků soutěže.
• Vítězná škola umožní organizátorovi soutěže natočení videoportrétu školy, při kterém je potřebná spolupráce ze strany zástupců vítězné školy. Videoportrét školy je krátký videozáznam představující kvalitu vybrané školy. Videoportrét školy je promítán na galavečeru Sestra roku při předávání ocenění.
• Vítězná škola musí souhlasit, že jméno školy bude publikováno v tisku a v dalších informačních kanálech v rámci propagační kampaně soutěže pořádané organizátorem soutěže.
• Vítězná škola může být nominována či přihlásit sama sebe i v následujících ročnících.

V. Benefity a ocenění

Zástupci vítězné školy během slavnostního večera převezmou i drobné věcné dary.

VI. Doplňující informace

Soutěžící i navrhovatel berou na vědomí, že s nimi mohou být pořizovány fotografické snímky, videozáznamy a rozhovory v rámci dokumentace akce, které mohou být přiměřeně využity organizátorem soutěže pro účely prezentace této akce a reklamu spojenou s touto akcí a dalšími ročníky této akce, a s pořizováním takových záznamů souhlasí. Odesláním přihlášky do soutěže Sestra roku udělují soutěžící i navrhovatel v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů společností Mladá fronta a. s. se sídlem Mezi Vodami 1952/9, 143 00 Praha 4-Modřany, jakožto správcem a zpracovatelem, za účelem zařazení do databáze správce a dalšího marketingového zpracování, tj. nabízení výrobků a služeb, a za účelem obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004 Sb., a to po dobu deseti let od udělení souhlasu. Soutěžící i navrhovatel berou na vědomí, že mají právo přístupu k osobním údajům a další práva podle zák. č. 101/2000 Sb. Souhlas se zpracováním osobních údajů uděluje soutěžící i navrhovatel dobrovolně a mohou jej kdykoli bezplatně na adrese správce odvolat. Správcem dat je organizátor soutěže, vydavatelství Mladá fronta a. s. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo zkrátit, přerušit nebo zrušit soutěž či změnit její pravidla. Vyplněním a odesláním přihlášky do soutěže se navrhovatel a soutěžící zavazují dodržovat bez výhrad pravidla soutěže.