Pravidla soutěže

Pravidla soutěže Sestra roku

 

I. Kategorie soutěže

Soutěž je určena sestrám, porodním asistentkám, sestrám domácí a sociální péče a dalším nelékařským zdravotnickým pracovníkům (NLZP), kterým se jejich profese stala spíše posláním než pouhým zaměstnáním.

 

Ocenění Sestra roku je udělováno ve třech kategoriích:

● Lůžková a ambulantní péče
Do této kategorie je možné nominovat NLZP, vykonávající ošetřovatelskou praxi ve všech typech zdravotnických zařízení nemocniční a ambulantní sféry.

● Komunitní a sociální péče
Do této kategorie je možné nominovat NLZP všech forem domácí a sociální péče.

● Management a vzdělávání
Do této kategorie je možné nominovat NLZP, jejichž přínos rozvoji ošetřovatelské péče v ČR spočívá především v intenzivní vzdělávací, managerské, či vědecko-výzkumné  činnosti.

Redakce a redakční rada odborného časopisu Sestra uděluje mimořádnou cenu:

● Čestné ocenění za celoživotní dílo v ošetřovatelství

Držitele této ceny vybírá redakce ze všech došlých přihlášek s cílem ocenit její/jeho „celoživotní“ práci, jež představuje významný kvalitativní přínos rozvoji oboru ošetřovatelství.

 

Ocenění, pro které hlasuje široká veřejnost:

● Sestra mého srdce

Vítěze pro tuto kategorii lze vybírat z 10 účastníků druhého kola soutěže, respektivě z 9 finalistů  všech vyhlašovaných kategorií, které vybrala první odborná porota, a jednoho držitele Čestného ocenění z celoživotní dílo v ošetřovatelství, a to prostřednictvím webových stránek www.sestraroku.zdn.cz/soutez/finalistky

Každý hlasující může udělit hlas pouze jednomu finalistovi; v případě pochybností se počítá pouze první hlas. Vítězem hlasování se stane ten finalista, který v celkovém součtu získá největší počet hlasů. Pořadatelem soutěže je Mladá fronta a. s. Odesláním hlasu dává účastník soutěže společnosti Mladá fronta a. s. souhlas se zpracováním poskytnutých údajů k jejím marketingovým účelům a prohlašuje, že se seznámil s poučením o ochraně osobních údajů uveřejněných na www.mf.cz.  Poskytnutí údajů je dobrovolné. Upozorňujeme soutěžící a hlasující na práva poskytovatele údajů vyplývající ze zákona č. 101/2000 Sb. V případě dotazů piště na adresu sestraroku@mf.cz.

 

II. Průběh soutěže

Navrhovatel nominuje soutěžícího zasláním přihlášky společně s písemným odůvodněním nominace a profesním životopisem navrhované/ho. Přihláška musí být úplně a pravdivě vyplněna včetně výběru kategorie, do které je soutěžící nominován, a musí být opatřena souhlasem soutěžícího se svou nominací do soutěže. Formulář přihlášky je možné získat ve vybraných tištěných titulech vydavatelství Mladá fronta a. s. nebo na internetových stránkách www.sestraroku.cz. Přihlášku lze podle potřeby doplnit o přílohu s přehledem publikační a přednáškové činnosti či zahraničních stáží. Písemné odůvodnění nominace je samostatnou a nedílnou součástí přihlášky a jeho rozsah by neměl přesahovat jednu normostranu (tj. 30 řádků). V záhlaví dopisu musí být uvedeno celé jméno soutěžícího včetně ročníku narození.

Navrhovatel zašle kompletně vyplněnou přihlášku spolu s motivačním dopisem následujícím způsobem

● E-mailem na adresu sestraroku@mf.cz

● Vložením na www.sestraroku.cz

● v obálce označené heslem „Sestra roku 2012“ na adresu redakce časopisu Sestra, Mezi Vodami 1952/9, Praha 4, 143 00.

Akceptovány jsou přihlášky doručené nejpozději do 31. 12. 2012.

Soutěž probíhá ve dvou kolech. Do prvního kola soutěže jsou zařazeny všechny úplné a formálně správně vyplněné přihlášky. Kontrolu kompletnosti doručených přihlášek provádí redakce odborného časopisu Sestra, která zároveň zvolí jediného kandidáta na cenu Čestné ocenění za celoživotní dílo v ošetřovatelství. V tomto kole vybere první odborná porota pro každou kategorii tři finalisty. První odborná porota je složená ze sester, zástupců profesních organizací, finalistů uplynulých ročníků soutěže Sestra roku a nejaktivnějších autorů odborného časopisu Sestra v celkovém lichém počtu minimálně pěti členů včetně předsedy poroty, kterého jmenuje vyhlašovatel soutěže. Porota je sestavena nejpozději do data uzávěrky přihlášek. Tyto nominace jsou předloženy předsedovi poroty, který vyhodnotí výsledky a v případě nerozhodných výsledků určí pro každou ze tří kategorií tři finalisty. Vybraných devět finalistů (tři pro každou ze tří kategorií) se zúčastní druhého závěrečného kola soutěže. Tento výběr musí být uzavřen nejpozději do 14. 1. 2013.

Druhé kolo soutěže probíhá na slavnostním galavečeru v březnu následujícího roku po roku vyhlášení. Datum a místo konání finálového galavečera oznámí vyhlašovatel nejpozději měsíc před jeho konáním stejným způsobem, jakým probíhá oznámení o vyhlášení soutěže. V tomto závěrečném kole vybere druhá odborná nezávislá porota, složená z významných osobností lékařství, ošetřovatelství, zástupců sponzorů, politické sféry a výherců uplynulých ročníků soutěže Sestra roku, vítěze jednotlivých vyhlášených kategorií. Druhá odborná porota má lichý počet minimálně jedenácti členů včetně předsedy. Předsedu druhé odborné poroty jmenuje vyhlašovatel soutěže. Hodnocení druhé odborné poroty probíhá během slavnostního galavečera, kdy se jednotliví členové rozhodují na základě informací z přihlášek a písemných odůvodnění nominací doplněných videoportréty, které jsou během večera prezentovány. Hlasování probíhá pomocí elektronického hlasování. Moderátor vyhlásí vítěze jednotlivých kategorií včetně Čestného ocenění za celoživotní dílo v ošetřovatelství udělené redakcí odborného časopisu Sestra a cenu Sestra mého srdce udělenou veřejností prostřednictvím hlasování na webových stránkách nebo pomocí SMS zpráv.

 

III. Podmínky účasti v soutěži

Na ocenění Sestra roku může být nominován soutěžící, který splňuje tyto podmínky:

Soutěžící by měl být do soutěže přihlášen třetí osobou, tzv. navrhovatelem. Rozhodne-li se pro účast v soutěži sám, je povinen přihlášku doplnit písemnou referencí (ekvivalent písemného odůvodnění). Nominovaný soutěžící musí mít praxi ve zdravotnictví minimálně 5 let. Pro možnost získání mimořádného Čestného ocenění za celoživotní dílo v ošetřovatelství musí být délka praxe soutěžícího minimálně 35 let. Uvedená praxe musí být vykonávána pro zařízení, instituci, organizaci nebo jiný subjekt registrovaný v České republice. Soutěžící nominovaný na ocenění Sestra roku musí splňovat hlavní kritérium soutěže, kterým je nadstandardní přístup při zvládání náročných situací, vykonání výjimečného činu v každodenní ošetřovatelské praxi nebo intenzivní činnost směřující ke zkvalitňování vzdělávacího systému apod. Vítěz určité kategorie nemůže být již do dané kategorie v dalších ročnících nominován, může být však nominován do kategorie jiné, pokud bude splňovat ostatní podmínky soutěže. Finalista soutěže může být nominován do jakékoli kategorie i v následujících ročnících.

Pro možnost získání ocenění v jedné ze tří kategorií soutěže je vyžadována osobní účast finalisty na finálovém galavečeru, při kterém probíhá druhé a závěrečné kolo soutěže. V případě neúčasti finalisty bude porota vybírat z přítomných finalistů dané kategorie, kteří musí být minimálně dva, jinak nebude ocenění v dané kategorii uděleno. Finalista soutěže umožní organizátorovi soutěže natočení videoportrétu, při kterém je potřebná jeho spolupráce. Videoportrét finalisty je krátký videozáznam představující profesní život soutěžícího.

Soutěžící nominovaný do soutěže Sestra roku musí být bezúhonný a souhlasit, že jeho jméno i příběh budou publikovány v tisku a v rámci propagační kampaně soutěže pořádané organizátorem soutěže.

 

IV. Benefity a ocenění

Vítězové i finalisté získají věcné dary. Ceny přebírají výherci na své vlastní riziko a převzetím ceny přebírá výherce plnou odpovědnost za případné škody, které by jemu nebo třetím osobám mohly použitím či využitím ceny vzniknout.

 

V. Doplňující informace

Soutěžící i navrhovatel berou na vědomí, že s nimi mohou být pořizovány fotografické snímky, videozáznamy a rozhovory v rámci dokumentace akce, které mohou být přiměřeně využity organizátorem soutěže pro účely prezentace této akce a reklamu spojenou s touto akcí a dalšími ročníky této akce, a s pořizováním takových záznamů souhlasí. Odeslání přihlášky do soutěže Sestra roku udělují soutěžící i navrhovatel v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů společností Mladá fronta a. s. se sídlem Mezi Vodami 1952/9, 143 00 Praha 4-Modřany, jakožto správcem a zpracovatelem, za účelem zařazení do databáze správce a dalšího marketingového zpracování, tj. nabízení výrobků a služeb, a za účelem obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004 Sb., a to po dobu deseti let od udělení souhlasu. Soutěžící i navrhovatel berou na vědomí, že mají právo přístupu k osobním údajům a další práva podle zák. č. 101/2000 Sb. Souhlas se zpracováním osobních údajů uděluje soutěžící i navrhovatel dobrovolně a mohou jej kdykoli bezplatně na adrese správce odvolat. Správcem dat je organizátor soutěže vydavatelství Mladá fronta a. s., divize Medical Services, Mezi Vodami 1952/9, 143 00 Praha 4-Modřany. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo zkrátit, přerušit nebo zrušit soutěž či změnit její pravidla. Vyplněním a odesláním přihlášky do soutěže se navrhovatel a soutěžící zavazují dodržovat bez výhrad pravidla soutěže.