Sestra mého srdce: Finalistky

Sestra mého srdce: Finalistky

14.1.2011 | Barbora Neubergerová

Sestra mého srdce

● Každý desátý hlasující získá vstupenku na X. ročník prestižní soutěže Sestra roku 2009, který se uskuteční 25. února 2010 v Paláci Žofín na Slovanském ostrově.

● Vítězku můžete vybírat z 9 finalistek soutěže Sestra roku 2009, které vybrala odborná porota. Jednotlivé kandidáty vám představujeme nejen na fotografiích, ale i pomocí jejich medailonků.

● Vítězka ankety získá nejen titul Sestra mého srdce, ale i věcné dary.


Hlasování bylo k 18.2.2010 ukončeno


Finalistky soutěžě

1. Ivana Šulcová: Dětská sestra, Klinika dětské hematologie a onkologie, FN Motol, Praha

Sestra mého srdce

Sestra Ivana Šulcová začala po maturitě na střední zdravotnické škole pracovat v Dětském domově pro děti od jednoho do tří let v Ratměřicích. Po roce pak nastoupila na tehdejší II. dětskou kliniku Dětské fakultní nemocnice na Karlově. Záhy po nástupu začala pracovat na hematologickém oddělení kliniky a láska k hematologii jí vydržela doposud. Po přestěhování dětských klinik do Motola pokračovala v působení na dětské hematologii, nejprve jako sestra v trojsměnném provozu, následně jako staniční sestra. V roce 1989 absolvovala Ivana Šulcová pomaturitní specializační studium v oboru péče o děti a dorost.

I po dosažení důchodového věku pokračovala v dosavadní práci a roce 2004, kdy vznikla ve FN Motol Klinika dětské hematologie a onkologie, přešla na nově vzniklé pracoviště. I po dosažení důchodového věku pokračovala v dosavadní práci a roce 2004, kdy vznikla ve FN Motol Klinika dětské hematologie a onkologie, přešla na nově vzniklé pracoviště. V letošním roce oslaví Ivana Šulcová významné pracovní jubileum – 51 let působení ve zdravotnictví a 50 let na dětské hematologii v dětské fakultní nemocnici.

Za svůj profesní život se stala svědkem převratných změn v jednom oboru medicíny, kdy se z naprosté terapeutické bezmoci v léčbě dětských hematologických malignit na začátku její kariéry dospělo až k současným terapeutickým úspěchům, kdy se takřka 90 % nemocných dětí uzdraví. I přestože byla dětská hematologie zpočátku těžký a smutný obor, kdy téměř všechny hospitalizované děti umíraly, zachovala si sestra Ivana vždy optimismus, energii a vitalitu, kterými podporovala a podporuje také ostatní sestry v jejich nelehké práci. Rovněž vedení kliniky a kolegové lékaři si jí za její pracovitost, nadšení pro obor, energii a životní optimismus hluboce váží a je pro ně jedním z pilířů tohoto nelehkého oboru.

2. Miroslava Sedláková: Sestra, Chirurgická ambulance, Podhorská nemocnice, a. s., Bruntál

Sestra mého srdce

Sestra Miroslava Sedláková je řadu let úzce spojena s propagací metody mokrého hojení ran. Impulzem zaměřit se na tuto moderní metodu byla synova hospitalizace v roce 1999, kdy se mu na patě vytvořil dekubitus. V roce 2001 se Miroslava přihlásila do kurzu Moderního hojení ran v Brně, byla na stáži u primáře Bureše v Pardubicích a nadále se v tomto oboru vzdělává. Dnes je konzultantkou vlhkého hojení ve své domovské Nemocnici Rýmařov a v Domově pro seniory Bruntál. V roce 2006 sestra Sedláková pořádala chirurgický kongres věnovaný in memoriam kolegyni, která předcházející rok podlehla zhoubnému onemocnění. Tento chirurgický kongres se postupem let stal každoroční tradicí. „Osobně jsem sestru Sedlákovou poznala v roce 2006. O rok později se stala mojí vrchní sestrou. Tehdy byl o Vánocích přijat na naše chirurgické oddělení pacient se sedmi dekubity.

Poradila, poskytla mi informace o mokrém hojení ran, a já jsem tak sama v praxi viděla, o čem tato metoda ve skutečnosti je,“ uvádí se v nominačním dopise. Velký úspěch také sklidila její přednáška na kongresu hojení ran v Pardubicích v roce 2007a o rok později byla tamtéž její prezentace na téma Dekubit – stále aktuální téma… vyhodnocena jako druhá nejlepší. Následovalo pozvání na 19. konferenci EWMA do Helsinek, které se ale bohužel neúčastnila. Přednáška s kalkulací srovnání finančních nákladů klasické léčby a vlhkého hojení se stane pokladem pro MZ ČR. Díky Miroslavě byla také v Podhorské nemocnici otevřena ambulance vlhkého hojení ran, sama je rádcem jak klientům, tak kolegům a jako propagátorka metody vlhkého hojení ran prezentuje své zkušenosti na řadě odborných fór.

3. S. M. Anežka Anna Polehlová: Staniční sestra, Hospic sv. Jana N. Neumanna, Prachatice

Sestra mého srdce

Anna Polehlová, řeholní sestra Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského, pracuje v Hospici sv. Jana N. Neumanna pátým rokem. Anna vstoupila do řádu v roce 1992, přijala řeholní jméno patronky naší vlasti a nikdo jí neřekne jinak než sestra Anežka. Vystudovala střední zdravotnickou školu, absolvovala pomaturitní specializační studium v oboru ošetřovatelství v geriatrii a dále se aktivně účastní odborných konferencí. Citujme z nominačního dopisu: „Sestra Anežka je živoucím ztělesněním toho, že v českém zdravotnictví působí lidé, kteří chápou své povolání jako poslání.

Je pracovitá, zodpovědná, odborně erudovaná, obětavá, tichá a vždy usměvavá. Nechybí jí však smysl pro humor, je pravou rukou lékařům a přátelskou oporou ošetřovatelskému týmu. Má vzácný dar naslouchání a laskavé komunikace, vyzařuje z ní pokoj a disponuje nekonečnou zásobou vitaminu L – vitaminu lidskosti, který ordinuje všem kontinuálně a v neomezeném množství.“ Kromě vysoké míry odborné erudice a zaškolování mladších kolegyň se věnuje duchovním potřebám pacientů, kterým pomáhá nalézat odpovědi na otázky, jež je tíží na konci jejich dní… Kontakt s nemocnými je jí opravdovou radostí! Snad nejtěžším úkolem je někdy pro ni vybrat si dovolenou a její nectností skutečnost, že nedodržuje délku pracovní doby. Sestra Anežka je pacientům hospice průvodcem v nemoci i při jejich cestě na věčnost. Uveďme ještě z dopisu pozůstalého: „Velmi si vážíme služby sester boromejek, jejichž láska k pacientům byla viditelná. Tatínek se naučil jedné z nich říkat anděl a ona jím opravdu byla…“

4. Bc. Petr Anděl: Vedoucí sociálně zdravotního úseku, Domov důchodců, Roudnice nad Labem

Sestra mého srdce

Petr Anděl působí ve zdravotnictví a sociálních službách 34 let. Pracoval v léčebně dlouhodobě nemocných, ústavu sociální péče, 12 let byl ředitelem dětského domova zdravotnického typu a nyní čtvrtým rokem zastává pozici vedoucího sociálně zdravotního úseku v domově důchodců. Během krátké doby se mu podařilo stabilizovat ošetřovatelský úsek, záhy prosadil a do praxe zdravotního úseku zavedl standardy ošetřovatelské péče, podílel se na zavádění standardů kvality poskytování sociálních služeb a jejich funkčním propojení s ošetřovatelskými standardy. Zavedl a do funkční podoby také dopracoval systém dokumentace a vykazování sociální a ošetřovatelské péče, který se stal modelem pro totožné systémy v dalších zařízeních. Těmito systematickými kroky tak propojil sociální a ošetřovatelskou péči do funkčního celku, který vychází z individuálních potřeb klientů zařízení a výrazně zefektivňuje poskytování služeb.

V práci svých podřízených Petr vždy akcentuje kvalitu a individuální přístup ke klientovi a sám klade stejné nároky i na vlastní práci. Ani jako manažer nikdy nezapomněl na to, že je zdravotníkem, jehož prvořadým úkolem je pomáhat lidem. Proto je pro něj samozřejmostí pomáhat v případě potřeby v péči jak sestrám, tak pečovatelkám a ochotně řeší i složité sociální situace klientů spadající do oblasti sociální práce a psychologické podpory. Také proto si své vzdělávání soustavně doplňoval, nejdříve pomaturitním studiem ošetřovatelské péče o dospělé v geriatrii a studiem organizace a řízení veřejného zdravotnictví, nakonec absolutoriem vysoké školy se zaměřením na sociální práci.

5. Petr Karaffa, R. S.: Registrovaná směnová sestra, Domov pro zrakově postižené Palata, Praha

Sestra mého srdce

Petr Karaffa je absolventem tří středních škol ukončených maturitní zkouškou, gymnázia, SZŠ obor rentgenologický laborant a SZŠ obor všeobecná sestra. V sociálních službách pro uživatele se zrakovým deficitem pracuje již celých 16 let. Je dlouholetým zaměstnancem Domova pro zrakově postižené Palata, kde působí již 14 let. Kolegové i klienti oceňují jeho empatii, vstřícnost a přesnost v práci. Jeho pokrokové přístupy a hledání nových metod směřují v každodenní ošetřovatelské praxi ke zkvalitňování poskytování služeb v oblasti péče o seniory se zrakovým deficitem. V současné době se podílí na inovativních přístupech k nevidomým uživatelům s demencemi. Práce se mu stala koníčkem, který jej naplňuje, jedním z důkazů je jeho velmi dobrý vztah ke klientům. Dobře si s nimi rozumí a oni oceňují jeho lidský přístup.

Petr Karaffa je uznáván a oblíben i svými spolupracovníky v domově pro zrakově postižené, kteří vědí, že se na něj mohou kdykoli obrátit s prosbou o radu či pomoc. V pracovním nasazení je naprosto výjimečný a jeho nadstandardní etický přístup dokládá citace z nominačního dopisu: „Neznáme druhého takového člověka, který by pracoval tak kreativně a tak naplno.“ V loňském roce Petr Karaffa zvítězil v prvním kole soutěže Srdce na dlani, vyhlašované pravidelně Magistrátem hlavního města Prahy, do které kandidáty nominují uživatelé a kolegové z domova Palata. A čím je ještě podle vyjádření navrhovatelky Petr Karaffa výjimečný? „Je nadobyčej ochotný, klidný, vyrovnaný, empatický, pečlivý, trpělivě naslouchá lidem a projevuje účast. Celou svou bytostí vyzařuje pohodu, což je pro naši práci a pohodu klientů nesmírně důležité.“

6. Bc. Bronislava Husovská: Vrchní sestra, Mobilní hospic Ondrášek, o. p. s., Ostrava

Sestra mého srdce

Bronislava Husovská patří mezi zdravotníky, kteří poznali práci v domácí péči a uvědomili si, že v naší zemi stále ještě není zajištěna adekvátní péče o umírající pacienty, jejichž přáním je strávit poslední chvíle života doma s rodinou. Proto přijala pracovní nabídku JUDr. Vartové, zakladatelky Mobilního hospice Ondrášek. Péči poskytovala pacientům a jejich rodinám víceméně sama ve spolupráci s lékařem onkologem. Nadšení je krásná věc, ale kvalitní péči nelze poskytovat bez dalšího, ať personálního či materiálního zajištění. Sama tedy ve volných chvílích vyhledávala majitele firem s žádostí o pomoc. Rok neúnavného hledání finančních zdrojů přinesl své ovoce a v lednu 2006 mohl Ondrášek zahájit svou druhou, již plně zajištěnou a funkční etapu. Ročně tak poskytuje komplexní paliativní péči 80 klientům v Ostravě a okolí.

Zásluhy sestry Husovské jsou o to cennější, že sama v tomto období procházela nelehkým obdobím, a i když mohla přijmout práci sestry v kterékoli nemocnici, a to za podstatně vyšší plat, nadšení pro hospicovou péči jí pomohlo vytrvat a dotáhnout své plány do úspěšného konce. Věrná je Bronislava Husovská Ondrášku i nyní. Pracuje jako vrchní sestra a nadále je pro své spolupracovníky vzorem a inspirací svojí vytrvalostí, lidskostí, ochotou pomáhat, vstřícností, pracovitostí a obyčejnou poctivostí. Na závěr ještě citace z nominačního dopisu: „V kolektivu je stmelujícím činitelem, pro naše klienty ,andělem‘. Ceníme si její touhy a snahy měnit svět k lepšímu a nezištně přispívat tam, kde pomoc mnohdy chybí. Její zásluhou Ondrášek získává dobrou pověst nejen mezi laickou, ale i odbornou veřejností.“

7. Doc. PhDr. Gabriela Sedláková, Ph.D.: Sestra ve výzkumu a vzdělávání

Sestra mého srdce

Po absolutoriu SZŠ v Rožnavě pracovala Gabriela Sedláková jako sestra u lůžka na chirurgickém oddělení, sestra na očním oddělení, sestra v LDN, aby nakonec objevila své poslání v péči o ženu na gynekologicko-porodnickém oddělení. S pracovním postupem si soustavně doplňovala své vzdělání, nabyla odborné způsobilosti ženské sestry a po ukončení studia na Filozofické fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě v oboru pedagogika-ošetřovatelství zanechala klinického působení a po 23leté sesterské praxi se vydala na pedagogickou dráhu, které se věnuje doposud. Působila jako vyučující odborných předmětů na SZŠ, zástupce ředitele školy, garant studia pro obor diplomovaná všeobecná sestra a diplomovaná porodní asistentka. V roce 2002 se rozhodla pro pedagogické působení v ČR.

Odborné předměty vyučovala na VZŠ v Duškově ulici v Praze, nadále působí jako odborný pedagog na SZŠ a VZŠ v Příbrami a odborná asistentka, později jako docent, na katedře ošetřovatelství Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Společně s tím si nadále zvyšovala vzdělání. V Trnavě získala titul doktor filozofie v oboru ošetřovatelství, docenturu obhájila v Bratislavě. Po otevření detašovaného pracoviště VŠ sv. Alžběty v Příbrami se stala garantem studia oboru ošetřovatelství. Se svými spolupracovníky se docentka Sedláková aktivně podílí na zvyšování úrovně vzdělávání sester, je spoluřešitelkou řady výzkumných projektů a aktivně publikuje i prezentuje nové poznatky na konferencích pro sestry. Podle slov navrhovatelů je práce s ní poctou a přínosem a její jedinečnost a profesionalita tkví v tom, že navzdory titulům zůstala velice skromnou osobou, která dokáže vždy poradit a pomoci.

8. Mgr. Marie Marková, Ph.D.: Pedagogický pracovník, Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, Brno

Sestra mého srdce

Cesta magistry Markové k ošetřovatelství začala netradičně na gymnáziu, po kterém následovalo absolutorium SZŠ, obor porodní asistentka. Poté sestra Marková pracovala postupně na gynekologickém oddělení, oddělení nukleární medicíny a ORL. V roce 1997 nastoupila do Národního centra ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů v Brně jako pedagogický pracovník, kde pracuje dosud. V průběhu let si samozřejmě rozšiřovala své vzdělání od pomaturitního specializačního studia oboru nukleární medicína, ošetřovatelská péče v chirurgii, ošetřování stomií, přes bakalářský studijní program ošetřovatelství, magisterský program učitelství odborných předmětů SZŠ až po doktorandské studium ukončené v roce 2007. Magistra Marková je autorkou řady publikací, aktivně se účastnila zahraničních stáží a projektů, je členkou řešitelského týmu projektu Vytvoření/aktualizace učebních osnov vzdělávání zdravotnických pracovníků v oblasti veřejného zdraví.

Neocenitelná je její práce koordinátorky mezinárodního projektu E-learning in Community Care v programu Leonardo da Vinci, realizovaného v letech 2007–2009, jehož hlavním cílem bylo vytvoření vzdělávacího programu pro sestry a porodní asistentky v komunitní a primární péči s využitím inovativní metody e-learningu. Projektu se účastnily Česká republika, Maďarsko, Polsko, Slovensko a Francie. A právě vedení tohoto projektu, jeho úspěšné dokončení a prezentace u nás i v zahraničí jsou jedním z hlavních argumentů nominace magistry Markové, společně s oceněním její píle, organizačních schopností a ochoty být kdykoli rádcem a pomocníkem kolegům i studentům.

9. Doc. PhDr. Dagmar Mastiliaková, Ph.D., RN: Pedagog, Ústav ošetřovatelství, Fakulta veřejných politik, Slezská univerzita v Opavě

Sestra mého srdce

Klinické praxi v ošetřovatelství se docentka Mastiliaková věnovala sedmadvacet let, jako vysokoškolský pedagog působí již patnáct let. Působila na Lékařské fakultě v Hradci Králové, na Zdravotně sociální fakultě v Ostravě a před čtyřmi lety položila základní kámen vysokoškolského studia ošetřovatelství na Slezské univerzitě v Opavě, kde vybudovala jedno z nejmodernějších pracovišť s vizí evropské kvality ve vzdělávání sester. Díky nezdolnosti, nadšení a usilovné práci získala řadu grantů a projektů, které mimo jiné umožnily vybudování e-learningového zázemí pro rozšíření akreditace o kombinovanou formu studia v oboru všeobecná sestra, kde už zahájilo studium 166 sester. K volbě profese sestry a později vysokoškolské pedagožky dospěla docentka Mastiliaková vcelku přirozeně.

Jako nejstarší z pěti dětí získávala od útlého dětství cenné zkušenosti v péči o mladší sourozence. Je jí blízká empatie, sounáležitost, vzájemná pomoc a nezištná spolupráce. Tyto lidské hodnoty docentka Mastiliaková přenáší nejen do výuky, ale také do pracovní atmosféry v poměrně mladém ústavu. Od roku 1995 se v České republice začala podílet na inovaci obsahu výuky sester a zavádět novou, do té doby neznámou, terminologii v ošetřovatelství (zejména holistický přístup, ošetřovatelský proces, ošetřovatelské diagnózy, standardy v ošetřovatelství apod.). Její publikace znají sestry nejen v ČR, ale i na Slovensku. Nedílnou součástí tvůrčích aktivit docentky Mastiliakové je i mezinárodní spolupráce se zahraničními partnery, která významně ovlivňuje nejen rozvoj pracoviště Ústavu ošetřovatelství na Slezské univerzitě v Opavě, ale umožňuje realizovat tolik potřebné mobility nejen pedagogů, ale i studentů. Svou práci docentka Mastiliaková vykonává srdcem a láska k lidem i profesi je její základní charakteristickou vlastností.


Kontakty: Realizační tým

Mladá fronta a.s.
Marketing B2B
Mezi vodami 1952/9
143 00 Praha 4 Modřany

Tel.: +420 225 276 416, 228
Fax: +420 225 276 444

Email: sestraroku@mf.cz

Web: www.sestraroku.cz

Sestra mého srdce