SES SR Pravidla soutěže – 2009

SES SR Pravidla soutěže – 2009

17.9.2009 | redakce

Pravidla soutěže Sestra roku

I. Kategorie soutěže

Ocenění Sestra roku je udělováno ve třech kategoriích:

a) Sestra v nemocniční a ambulantní péči
Do této kategorie je možné nominovat sestry vykonávající ošetřovatelskou praxi ve všech typech zdravotnických zařízení nemocniční a ambulantní sféry.
b) Sestra v sociální péči
Do této kategorie je možné nominovat sestry a ostatním nelékařské zdravotnické pracovníky široké sféry všech forem domácí a sociální péče.
c) Sestra ve výzkumu a vzdělávání
Do této kategorie je možné nominovat všechny zdravotnické nelékařské pracovníky, jejichž přínos rozvoji ošetřovatelské péče v ČR spočívá především v intenzivní vědecko-výzkumné či vzdělávací činnosti.

Redakce a redakční rada odborného časopisu Sestra uděluje mimořádnou cenu:

a) Čestná cena za celoživotní dílo v ošetřovatelství
V této kategorii vybírá redakce ze všech došlých přihlášek sestry a ostatní nelékařské zdravotnické pracovníky na ocenění jejich „celoživotní“ práce, jež představuje významný kvalitativní přínos rozvoji oboru ošetřovatelství.

II. Průběh soutěže

Navrhovatel nominuje soutěžícího zasláním přihlášky společně s motivačním dopisem. Přihláška musí být úplně a pravdivě vyplněna včetně výběru kategorie, do které je soutěžící nominován. Soutěžící i navrhovatel musí na důkaz souhlasu se všemi údaji uvedenými na přihlášce a pravidly soutěže vlastnoručně přihlášku podepsat. Formulář přihlášky je možné získat ve vybraných tištěných titulech vydavatelství Mladá fronta a. s. nebo na internetových stránkách www.sestraroku.cz. Přihlášku lze podle potřeby doplnit o přílohu s přehledem publikační a přednáškové činnosti či zahraničních stáží. Motivačním dopisem objasňuje navrhovatel důvod nominace soutěžícího. Motivační dopis je samostatnou a nedílnou součástí přihlášky a jeho rozsah by neměl přesahovat jednu normostranu (tj. 30 řádků). V záhlaví dopisu musí být uvedeno celé jméno soutěžícího včetně ročníku narození. Dopis musí být navrhovatelem podepsán. Přihlášku včetně motivačního dopisu a případných příloh zašle navrhovatel v obálce označené v levém horním rohu heslem Sestra roku na adresu:

Mladá fronta a. s., redakce časopisu Sestra, Mezi Vodami 1952/9, 143 00 Praha 4-Modřany.

Akceptovány jsou přihlášky doručené nejpozději do 5. 12. roku vyhlášení.

Soutěž probíhá ve dvou kolech. Do prvního kola soutěže jsou zařazeny všechny úplné přihlášky. Kontrolu kompletnosti doručených přihlášek provádí redakce odborného časopisu Sestra, která zároveň zvolí jediného kandidáta na ocenění Čestná cena za celoživotní dílo v ošetřovatelství. V tomto kole vybere první odborná porota pro každou kategorii tři finalisty. První odborná porota je složená ze sester, zástupců profesních organizací, finalistů uplynulých ročníků soutěže Sestra roku a nejaktivnějších spoluautorů odborného časopisu Sestra v celkovém lichém počtu minimálně pěti členů doplněných o předsedu poroty, kterého jmenuje vyhlašovatel soutěže. Porota je sestavena nejpozději do data uzávěrky přihlášek. Na základě prostudování materiálů o jednotlivých soutěžících vybere každý porotce finalisty soutěže. Tyto nominace jsou předloženy předsedovi poroty, který vyhodnotí výsledky a v případě nerozhodných výsledků určí pro každou ze tří kategorií tři finalisty. Vybraných devět finalistů (tři pro každou ze tří kategorií) se zúčastní druhého závěrečného kola soutěže. Tento výběr musí být uzavřen nejpozději do 31. 12. roku vyhlášení.

Druhé kolo soutěže probíhá na slavnostním galavečeru v únoru následujícího roku po roku vyhlášení. Datum a místo konání finálového galavečera oznámí vyhlašovatel nejpozději měsíc před jeho konáním stejným způsobem, jakým probíhá oznámení o vyhlášení soutěže. V tomto závěrečném kole vybere druhá odborná porota, složená z významných osobností našeho lékařství, ošetřovatelství, zástupců sponzorů, politické sféry a výherců uplynulých ročníků soutěže Sestra roku, vítěze v kategorii Sestra v nemocniční a ambulantní péči, Sestra v sociální péči a Sestra ve výzkumu a vzdělávání. Druhá odborná porota má lichý počet minimálně jedenácti členů včetně předsedy. Předsedu druhé odborné poroty jmenuje vyhlašovatel soutěže. Hodnocení druhé odborné poroty probíhá během slavnostního galavečera, kdy se jednotliví členové rozhodují na základě informací z přihlášek a motivačních dopisů doplněných videoportréty, které jsou během večera prezentovány. Členové poroty hodnotí bodovým systémem, kdy je určováno pořadí finalistů pomocí bodů od jedné do tří, 1. místo je ohodnoceno třemi body, 2. místo dvěma body a 3. místo jedním bodem. Na správnost hodnocení členů poroty dohlíží předseda, který vyhodnotí formou sečtení bodů výsledky. Vítězem v každé kategorii je soutěžící s nejvyšším počtem bodů. Výsledky rozhodnutí poroty zaznamená předseda do protokolu, který předá moderátorovi večera. Moderátor vyhlásí vítěze jednotlivých kategorií včetně ocenění Čestná cena za celoživotní dílo v ošetřovatelství udělené redakcí odborného časopisu Sestra.

III. Podmínky účasti v soutěži

Na ocenění Sestra roku může být nominován soutěžící, který splňuje tyto podmínky:

Soutěžící se nemůže přihlásit do soutěže sám. Musí být nominován navrhovatelem, který však musí nominovaného s tímto svým úmyslem seznámit a soutěžící musí se svou nominací souhlasit. Nominovaný soutěžící musí mít praxi ve zdravotnictví minimálně 5 let. Pro možnost získání mimořádného ocenění Čestná cena za celoživotní dílo v ošetřovatelství musí být délka praxe soutěžícího minimálně 20 let. Uvedená praxe musí být vykonávána pro zařízení, instituci, organizaci nebo jiný subjekt registrovaný v České republice. Soutěžící nominovaný na ocenění Sestra roku musí splňovat hlavní kritérium soutěže, kterým je nadstandardní přístup při zvládání náročných situací, vykonání výjimečného činu v každodenní ošetřovatelské praxi nebo intenzivní činnost směřující ke zkvalitňování vzdělávacího systému apod. Vítěz určité kategorie nemůže být již do dané kategorie v dalších ročnících nominován, ale může být po uplynutí 5 let nominován do kategorie jiné, pokud bude splňovat ostatní podmínky soutěže. Finalisté soutěže, kteří nezískali ocenění Sestra roku, mohou být opět nominováni po 5 letech od své účasti ve finále soutěže.

Pro možnost získání ocenění v jedné ze tří kategorií soutěže, kde o vítězích rozhoduje odborná nezávislá porota, je vyžadována osobní účast finalisty na finálovém galavečeru, při kterém probíhá druhé a závěrečné kolo soutěže. V případě neúčasti finalisty postupuje do finále náhradník. Pokud nebude účasten ani náhradník, bude porota vybírat z přítomných finalistů dané kategorie, kteří musí být minimálně dva, jinak nebude ocenění v dané kategorii uděleno. Finalista soutěže umožní organizátorovi soutěže natočení videoportrétu, při kterém je potřebná jeho spolupráce. Videoportrét finalisty je krátký videozáznam představující profesní život soutěžícího.

Soutěžící nominovaný do soutěže Sestra roku musí být bezúhonný a souhlasit, že jeho jméno i příběh budou publikovány v tisku a v rámci propagační kampaně soutěže pořádané organizátorem soutěže.

IV. Benefity a ocenění

Vítěz každé kategorie a držitel Čestného ocenění za celoživotní dílo v ošetřovatelství získá kromě ocenění Sestra roku cenu v podobě symbolu ošetřovatelství – kahanu. Vítězové i finalisté získají věcné dary. Ceny přebírají výherci na své vlastní riziko a převzetím ceny přebírá výherce plnou odpovědnost za případné škody, které by jemu nebo třetím osobám mohly použitím či využitím ceny vzniknout.

V. Doplňující informace

Soutěžící i navrhovatel berou na vědomí, že s nimi mohou být pořizovány fotografické snímky, videozáznamy a rozhovory v rámci dokumentace akce, které mohou být přiměřeně využity organizátorem soutěže pro účely prezentace této akce a reklamu spojenou s touto akcí a dalšími ročníky této akce, a s pořizováním takových záznamů souhlasí. Svými podpisy na přihlášce do soutěže Sestra roku udělují soutěžící i navrhovatel v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů společností Mladá fronta a. s. se sídlem Mezi Vodami 1952/9, 143 00 Praha 4-Modřany, jakožto správcem a zpracovatelem, za účelem zařazení do databáze správce a dalšího marketingového zpracování, tj. nabízení výrobků a služeb, a za účelem obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004 Sb., a to po dobu deseti let od udělení souhlasu. Soutěžící i navrhovatel berou na vědomí, že mají právo přístupu k osobním údajům a další práva podle zák. č. 101/2000 Sb. Souhlas se zpracováním osobních údajů uděluje soutěžící i navrhovatel dobrovolně a mohou jej kdykoli bezplatně na adrese správce odvolat. Správcem dat je organizátor soutěže vydavatelství Mladá fronta a. s., Marketing B2B, Mezi Vodami 1952/9, 143 00 Praha 4-Modřany. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo zkrátit, přerušit nebo zrušit soutěž či změnit její pravidla. Vyplněním přihlášky do soutěže se příslušná osoba zavazuje dodržovat bez výhrad pravidla soutěže.